Có 1 kết quả:

Zhú běi

1/1

Zhú běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhubei or Chupei city in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan