Có 1 kết quả:

Zhú běi Shì

1/1

Zhú běi Shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhubei or Chupei City in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan