Có 1 kết quả:

zhú zi

1/1

zhú zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboo
(2) CL:棵[ke1],支[zhi1],根[gen1]