Có 1 kết quả:

zhú bǎn

1/1

zhú bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo clapper boards used in folk theater