Có 1 kết quả:

zhú jiǎn

1/1

zhú jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo writing slips in ancient times (joined together to form whole scrolls)

Một số bài thơ có sử dụng