Có 1 kết quả:

zhú mǎ zhī yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 竹馬之交|竹马之交[zhu2 ma3 zhi1 jiao1]