Có 1 kết quả:

zhú mǎ

1/1

zhú mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo stick used as a toy horse