Có 1 kết quả:

dǔ dìng

1/1

dǔ dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) certain
(2) confident (of some outcome)
(3) calm and unhurried