Có 1 kết quả:

jī zhī nián

1/1

jī zhī nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beginning of maturity (of a girl)