Có 1 kết quả:

jī guān

1/1

jī guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have just attained maturity (traditional)