Có 1 kết quả:

jī nián

1/1

jī nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beginning of maturity (of a girl)

Một số bài thơ có sử dụng