Có 1 kết quả:

bā lí

1/1

bā lí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ giậu