Có 1 kết quả:

bā lí

1/1

bā lí

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ giậu

Một số bài thơ có sử dụng