Có 1 kết quả:

xiào liào

1/1

xiào liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) source of laughter
(2) laughing stock
(3) butt
(4) joke (person)