Có 1 kết quả:

xiào bǐng

1/1

xiào bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a matter for ridicule
(2) an object of ridicule
(3) laughingstock