Có 1 kết quả:

xiào yíng yíng

1/1

xiào yíng yíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smilingly
(2) to be all smiles

Một số bài thơ có sử dụng