Có 1 kết quả:

xiào pò dù pí

1/1

xiào pò dù pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to split one's sides laughing