Có 1 kết quả:

xiào liǎn xiāng yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to welcome sb with a smiling face (idiom)