Có 1 kết quả:

xiào miàn hǔ

1/1

xiào miàn hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

man with a big smile and evil intentions