Có 1 kết quả:

bǐ míng

1/1

bǐ míng

giản thể

Từ điển phổ thông

bút danh

Từ điển Trung-Anh

(1) pen name
(2) pseudonym