Có 1 kết quả:

bǐ tóu

1/1

bǐ tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ability to write
(2) writing skill
(3) written
(4) in written form