Có 1 kết quả:

bǐ zhí

1/1

bǐ zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perfectly straight
(2) straight as a ramrod
(3) bolt upright