Có 1 kết quả:

bǐ suàn

1/1

bǐ suàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do a sum in writing
(2) written calculation