Có 1 kết quả:

bǐ zhě

1/1

bǐ zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the author
(2) the writer