Có 1 kết quả:

bǐ gēng

1/1

bǐ gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a living by writing
(2) to write (as an author)