Có 1 kết quả:

bǐ shèng yú dāo wén bǐ wǔ qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the pen is mightier than the sword (idiom)