Có 1 kết quả:

bǐ chù

1/1

bǐ chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brush stroke in Chinese painting and calligraphy
(2) brushwork
(3) style of drawing or writing