Có 1 kết quả:

bǐ shì

1/1

bǐ shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) written examination
(2) paper test (for an applicant)