Có 1 kết quả:

bǐ diào

1/1

bǐ diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of writing) tone
(2) style