Có 1 kết quả:

shēng xiāo

1/1

shēng xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reed-pipe wind instrument and vertical bamboo flute