Có 1 kết quả:

chī zhàng

1/1

chī zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a cudgel
(2) CL:根[gen1]