Có 1 kết quả:

fú bǎn

1/1

fú bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a charm to protect against evil spirits