Có 1 kết quả:

fú hào

1/1

fú hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hiệu

Từ điển Trung-Anh

(1) symbol
(2) mark
(3) sign

Một số bài thơ có sử dụng