Có 1 kết quả:

fú hào xué

1/1

fú hào xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) semiotics
(2) semiology