Có 1 kết quả:

dì yī gè céng cì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the first stage