Có 1 kết quả:

dì yī lì

1/1

dì yī lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first case
(2) first instance
(3) first time (sth is done)