Có 1 kết quả:

dì yī xíng táng niào bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Type 1 diabetes