Có 1 kết quả:

dì yī jī běn xíng shì ㄉㄧˋ ㄧ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) first fundamental form