Có 1 kết quả:

dì yī tǒng jīn

1/1

dì yī tǒng jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the first pot of gold
(2) the initial profits from an economic endeavour