Có 1 kết quả:

dì yī xiàng xiàn

1/1

dì yī xiàng xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first quadrant (of the coordinate plane, where both x and y are positive)