Có 1 kết quả:

dì sān shēng

1/1

dì sān shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) third tone in Mandarin
(2) falling-rising tone