Có 1 kết quả:

dì èr chǎn yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

secondary industry