Có 1 kết quả:

dì wǔ zòng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fifth column (subversive group)