Có 1 kết quả:

dì liù gǎn jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sixth sense
(2) intuition