Có 1 kết quả:

lǒng zhào

1/1

lǒng zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to envelop
(2) to shroud