Có 1 kết quả:

xiǎn zhǒu

1/1

xiǎn zhǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) pot-scrubbing brush, made from bamboo strips