Có 1 kết quả:

bǐ gǎn zi

1/1

bǐ gǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pen
(2) an effective writer