Có 1 kết quả:

bǐ gēng ㄅㄧˇ ㄍㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a living by writing
(2) to write (as an author)

Một số bài thơ có sử dụng