Có 1 kết quả:

děng yī huì

1/1

děng yī huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wait a moment!
(2) after a while