Có 1 kết quả:

děng bù jí

1/1

děng bù jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

can't wait